Algemene voorwaarden

Klik hier voor ons privacy statement!

Algemene voorwaarden Stichting Jong Nederland Erp per 01-09-2014

 1. Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door, voor, namens, of mede door
   Jong Nederland Erp georganiseerde activiteiten, kampen of clubs.
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor jeugdleden, kaderleden, vrijwilligers
   en bezoekers, verder te noemen Deelnemers. Indien Deelnemer de leeftijd van
   18 jaar nog niet heeft bereikt zijn de wettelijke vertegenwoordigers van
   Deelnemer aansprakelijk en verantwoordelijk voor naleving van deze algemene
  • Bij het betreden van alle door, voor, namens, of mede door
   Jong Nederland Erp georganiseerde activiteiten, kampen of clubs Jong Nederland Erp verklaart Deelnemer op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
 2. Aansprakelijkheid
  • Jong Nederland Erp, verder te noemen Organisator, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers tijdens activiteiten, of gedurende de reis van en naar de activiteit.
  • Organisator kan niet aansprakelijke worden gehouden voor letsel veroorzaakt of opgelopen door activiteiten of gedurende de reis van en naar de activiteit.
 3. Inschrijving Jeugdleden
  • Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kan Deelnemer 3 bijeenkomsten geheel vrijblijvend komen kijken.
  • Inschrijving vindt vervolgens plaats door het inleveren van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en machtigingsformulier.
  • Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers zich bekend met deze algemene voorwaarden.
  • Het lidmaatschap kan ingaan op ieder moment van het seizoen. Het seizoen loopt van september tot en met augustus.
  • Bij inschrijving voor uitvoering van de incasso (januari van elk kalenderjaar) is 100% van de contributie verschuldigd. Bij inschrijving na de uitvoering van de incasso is 50% van de contributie verschuldigd.
  • Door inschrijving bij Jong Nederland Erp wordt Deelnemer ook ingeschreven bij de landelijke organisatie Jong Nederland.
  • Organisator kan zonder opgaaf van reden een inschrijving van Deelnemer weigeren. In dit geval is geen contributie of inschrijfgeld verschuldigd.
  • Het beëindigen van de inschrijving dient schriftelijk te gebeuren. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 seizoen verlengd.
  • Bij beëindiging van de inschrijving voor uitvoering van de incasso (januari van elk kalenderjaar) is 50% van de contributie verschuldigd. Bij beëindiging van de inschrijving na uitvoering van de incasso is 100% van de contributie verschuldigd, zonder restitutie.
 4. Inschrijving Kaderleden
  • Met de inschrijving verklaard Deelnemer zich bekend met deze algemene voorwaarden.
  • Het lidmaatschap kan ingaan op ieder moment van het seizoen. Het seizoen loopt van september tot en met augustus.
  • Bij inschrijving is geen contributie verschuldigd.
  • Door inschrijving bij Jong Nederland Erp wordt Deelnemer ook ingeschreven bij de landelijke organisatie Jong Nederland.
  • Organisator kan zonder opgaaf van reden een inschrijving van Deelnemer weigeren. In dit geval is geen contributie of inschrijfgeld verschuldigd.
  • Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 seizoen verlengd.
 5. Inschrijving en deelname aan activiteiten
  • Inschrijven voor een activiteit moet gebeuren voor de vermelde uiterste
   Later alsnog inschrijven is alleen mogelijk na toestemming van
   Organisator, en op basis van beschikbaarheid. Te late inschrijvingen worden
   schriftelijk bevestigd.
  • Indien voor een activiteit een aanvullende bijdrage vereist is, wordt dit tijdig
   Deelname aan deze activiteiten is geheel vrijblijvend. Na inschrijving
   bestaat echter wel een betalingsverplichting, ook indien de Deelnemer afziet
   van deelname.
  • Deelnemer is verplicht om eventueel medicijngebruik of bijzondere medische
   gegevens welke mogelijk van belang zijn tijdens de activiteit kenbaar te maken
   aan Organisator. Dit kan bij inschrijving, maar moet bij aanvang van de Activiteit
   in elk geval mondeling kenbaar worden gemaakt aan de aangewezen contactpersoon in de organisatie. Daar Kaderleden van Organisator niet medisch geschoold zijn is Organisator niet verantwoordelijk voor gevolgen van (niet) (tijdig) medicijn gebruik.
  • Uitsluiting van deelname
   • Organisator kan zonder opgaaf van reden een inschrijving van Deelnemer weigeren.
    In dit geval is geen contributie of inschrijfgeld verschuldigd voor deze activiteit.
   • Omstandigheden welke tot onverantwoorde risico’s kunnen leiden kunnen Deelnemer uitsluiten voor de gehele activiteit of een gedeelte daarvan, zonder restitutie van het inschrijfgeld.
  • Indien de omstandigheden hier aanleiding toe geven kan Deelnemer worden verwijderd van de Activiteit, zonder restitutie van inschrijfgelden of contributie.
 6. Financiële verplichtingen
  • Als Deelnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet, verleent Deelnemer een eenmalige machtiging aan de Organisator om het verschuldigde bedrag te incasseren van het bij Organisator bekende bank- of giro rekeningnummer.
  • Indien Deelnemer niet deelneemt aan de Activiteit is restitutie van inschrijfgeld uitgesloten. Ongeacht of dit overmacht, ziekte, uitsluiting of uit overige grond is.
  • Door betaling van contributie, inschrijfgelden of overige vergoedingen bevestigt Deelnemer (opnieuw) akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 7. Beeldmateriaal
  • Organisator behoud ten alle tijden het recht om beeldmateriaal dat tijdens activiteiten wordt gemaakt, te publiceren, gebruiken zonder aparte toestemming van de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 8. Onvoorzien
  • In gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien is het oordeel van het bestuur van Organisator bindend.
  • Mocht het bestuur van Orangisator daartoe besluiten, dan kan altijd worden afgeweken van de gestelde voorwaarden.
  • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verkaard, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 9. Privacy
  • Organisator gaat zorgvuldig om met de privacy van u, uw kind(eren) en overige Deelnemers. Voor het uitgebreide Privacy Statement kunt u contact opnemen met het bestuur.
 10. Doorlopende SEPA incassomachtiging
  • Bij elke inschrijving verleent Deelnemer een doorlopende SEPA incassomachtiging voor het voldoen aan betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit het lidmaatschap.
  • De incasso wordt uitgevoerd door Stichting Jong Nederland Erp, gevestigd aan de Heesakker 12, 5469AV te Erp (Gemeente Veghel), onder Incassant ID
  • Na het verlenen van de incassomachtiging ontvang u van ons een incassokenmerk.
  • Voorafgaand aan elke incasso ontvangt u van ons bericht over de datum, reden
   en het exacte bedrag van de incasso.
  • Door ondertekening van de SEPA incasso machtiging verleent u Stichting Jong
   Nederland Erp toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
   naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het voldoen
   uit het lidmaatschap voortvloeiende kosten.
  • Door ondertekening van de SEPA incasso machtiging verleent u uw bank
   toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
   opdracht van Stichting Jong Nederland Erp.
  • Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze terug laten boeken,
   neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.
 11. Wijzigingen algemene voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden wijzigen.
  • Wijzigingen worden 1 maand voor ingang gepubliceerd op onze website.
  • Bij wijziging van deze algemene voorwaarden krijgt Deelnemer de mogelijkheid om zijn lidmaatschap op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan betalingsverplichtingen.